Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2029

3. 6. 2022

Strategický plán se řadí mezi nejdůležitější dokumenty obcí, jehož cílem je analýza současného stavu obvodu, popis problémů obce, stanovení vize, definice toho, jak by měl daný obvod vypadat v následujících letech a stanovit jednotlivé kroky k dosažení stanovených cílů. Může být nástrojem, díky kterému obce mohou podávat žádosti o dotace.

Na zpracování strategického plánu rozvoje obce Střítež se podílel Institut interdisciplinárního výzkumu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Dotazníkové šetření

Před samotnou přípravou strategického plánu bylo nejdříve provedeno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo celkem 112 rodin žijících v obci.

Otázky obsažené v dotazníků se týkaly veškerých stránek života v obci. Z výsledků a hlubší analýzy vyplynulo například, že:

  • obec by se měla zaměřit na oblast služeb
  • občané požadují rekonstrukci obecních budov
  • postrádají dětská hřiště a multifunkční sportoviště
  • projevili spokojenost s frekvencí spojů hromadné dopravy.
Postrádané služby v obci Střítež

SWOT analýza obce

Další součástí přípravy strategického plánu, bylo provedení SWOT analýzy, jejímž úkolem je definovat silné a slabé stránky obce, příležitosti a hrozby. Analýza a její vyhodnocení proběhlo na základě Karty obce, kterou zpracoval Úřad územního plánování Třinec, návrhu Územního plánu obce Střítež z roku 2020 a také na základě dat Českého statistického úřadu z roku 2021. 

SWOT analýza obce Střítež se zaměřila na následující témata: horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociálně-demografické podmínky, bydlení, rekreaci a hospodářské podmínky. Z výsledků vyplynula převaha silných stránek a příležitostí nad hrozbami a stránkami slabými.

SWOT analýza Střítež

Akční plán rozvoje obce

Akční plán rozvoje obce byl rozdělen do dvou částí, které se týkaly shrnutí plánu, který obsahuje celkový přehled strategií cílů a akcí, plánovací listy a jednotlivé aktivity.

Akční plán se mimo jiné týkal strategické vize, jejíž znění je: „Střítež bude obcí, kde se lidem všech generací dobře žije.“, strategického cíle hospodářství, společnosti a životního prostředí a kultury. Dále pro již zmíněné strategické cíle byly zpracovány cíle specifické a programová opatření.

Shrnutí akčního plánu a jeho struktury bylo členěno dle strategických cílů MAS Pobeskydí, výše zmíněné SWOT analýzy a dotazníkového šetření.

Akční plán Střítež

Realizace programu rozvoje

V Strategickém plánu rozvoje obce Střítež byla realizace programu rozvoje obce vymezena po praktické i teoretické stránce, v nichž jsou obsaženy konkrétní aktivity směřující k naplnění cílů.                               

Strategický plán rozvoje obce byl vytvořen na základě dotazníkového šetření, ze kterého vyplynulo, na co se má obec zaměřit, s čím jsou občané spokojeni či nikoliv, na základě SWOT analýzy, která definovala silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Následně byl sepsán akční plán rozvoje obce týkající se vize, strategických cílů a programových opatření. Strategický plán obce je možné vidět na webových stránkách obce Střítež. 

Veronika Goldmanová

Veronika Goldmanová
Autorka článku